תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט

 1. הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון. אתר www.youran.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המופעל על ידי יוראן סיסטמס בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "יוראן" ו/או "אנו"), שכתובתה הרשומה היא רחוב ארלוזורוב 194 תל אביב. האתר מספק מידע כללי על החברה ומוצריה, וכולל בתוכו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של החברה.
 2. האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמו כן, מונחים המפורטים בלשון יחיד יישאו את המשמעות הנתונה להם גם בלשון רבים ולהיפך.
 3. יודגש, כי עם ביצוע כל פעולה באתר, לרבות רכישת מוצר, הנך מסכים, מאשר ומקבל את תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"), וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. במידה ואינך מסכים להיות מחויב על-ידי תנאי השימוש, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.
 4. תנאי השימוש באתר כוללים בתוכם את: (א) תנאי שימוש אלה; ו-(ב) מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר יוצרים יחד חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. למעט אם צוין אחרת מפורשות: (1) כל התייחסות לאתר בתנאי שימוש אלה יכלול כל חלק ממנו; ו-(2) כל הוראות תנאי שימוש אלה תחולנה לטובת: 1) חברות בנות או שותפים עסקיים של יוראן, כולל יורשיהם ונמחיהם; 2) כל ישות השולטת ביוראן; 3) כל ישות הנשלטת על-ידי יוראן; ו-4) כל ישות הנמצאת בשליטה משותפת עם יוראן.

עדכון תנאי השימוש

 1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלה לתנאי שימוש מעודכנים (להלן: "תנאי השימוש המעודכנים"), וזאת ללא הודעה מוקדמת בטרם כניסתם לתוקף של תנאי השימוש המעודכנים. הנך מסכים לכך שאנו נודיע על תנאי השימוש המעודכנים באמצעות העלאתם לאתר, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי השימוש המעודכנים מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש המעודכנים יחולו על גולשי האתר מיד עם פרסומם באתר, אלא אם נכתב בהם אחרת.

מצגים והתחייבות שלך

 1. בעת ביצוע רכישה באתר – הנך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות במדינה בה אתה מתגורר, לפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים, וכי הנך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה.
 2. במידה והנך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הנך מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.
 3. הנך מצהיר כי כל המידע שתספק לנו בכל עת יהא אמיתי, מדויק, עדכני ושלם, ואתה מסכים לעדכן מידע זה כפי הנדרש על-מנת לשמור על דיוקו.
 4. הנך מסכים כי לא תעביר, תאסוף או תעשה שימוש בפרטים של לקוחות אחרים.
 5. הנך מצהיר כי תהיה אחראי באופן בלעדי על שמירת הסיסמה שלך (ככל שישנה) באופן סודי ומאובטח. בנוסף, הנך מצהיר כי תהיה אחראי באופן אישי לשימוש בטלפון, במחשב, במודם ובכל ציוד אחר או בכל תוכנה הנדרשים על-מנת להיכנס ולעשות שימוש באתר ולביצוע רכישות בו.
 6. הנך מצהיר כי לא תעשה איזה מהפעולות הבאות: תעלה לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגרפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי, לרבות, ללא הגבלה, פרטי כרטיס אשראי של אדם אחר, מספר תעודת זהות, ומספרי טלפון או כתובות חסויים. במידה ותבצע איזה מהפעולות המוזכרות לעיל, אנו נהיה רשאים לסיים מיידית את שימושך באתר ולמנוע את שימושך בו בעתיד.
 7. אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית. בעת שימושך באתר הנך מסכים לעמוד בכל הוראות החוק, התקנות והדין אשר חלה על שימוש זה, לרבות וללא הגבלה, חקיקה הנוגעת להגנה על קניין רוחני ופרטיות.
 8. הנך מסכים כי לא תעשה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או אמצעי אחר במטרה לפגוע או בניסיון לפגוע או לשנות את פעולתו התקינה של האתר ו/או השרתים ו/או הרשתות המחוברות לאתר ולשירותים המסופקים בו. כמו כן, הנך מסכים כי לא תבצע כל פעולה העלולה לגרום לעומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי על תשתית האתר. בנוסף, הנך מסכים לא לעשות שימוש ברובוט, או בכל אמצעי אוטומטי או ידני אחר, על-מנת לנטר, לאסוף או להעתיק את האתר או את תוכן יוראן (כהגדרתו בסעיף 61 להלן) המאוחסן באתר, או מהם, ללא אישורו המפורש ובכתב של נציג החברה המורשה. האמור לעיל לא יחול על טכנולוגיית מנועי חיפוש סטנדרטיים שמטרתם להפנות גולשים לאתר מבלי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה.
 9. הנך מסכים שלא תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, באמצעות שימוש בכל קוד מזיק או לא מאושר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת.
 10. אינך רשאי ליצור מצג באתר אחר לפיו הינו קשור לאתר יוראן או פועל בשיתוף פעולה עם החברה מבלי לקבל אישור מפורש מטעם החברה.
 11. אינך רשאי לחקות את האתר, ליצור גרסה חלופית של האתר, או ליצור גרסה מתחזה של האתר או חלק ממנו.
 12. אינך רשאי לשלוח הודעות דואר זבל (ספאם), או כל סוג של התכתבות אלקטרונית אחרת ללקוחות האתר או לכל צד שלישי, ובמידה ותעשה כן – תישא באופן בלעדי בכל התוצאות הנובעות מכך.
 13. אינך רשאי לשתול תוכן או קוד כלשהו באתר ו/או לשנות ו/או להתערב בכל דרך אחרת בכל דף מתוך האתר המוצג בדפדפן הלקוח או במכשירו הנייד (לרבות טלפון, טאבלט, מחשב או כל כלי אלקטרוני אחר).
 14. אינך רשאי ליצור חשבונות באתר באמצעים בלתי מותרים, לרבות באמצעות שימוש במכשירים אוטומטיים, תוכנות ייעודיות, רובוטים, או אמצעים טכנולוגיים דומים ואחרים.
 15. אינך רשאי להגביל (או לנסות להגביל) לקוח אחר משימוש באתר, או ליצור כלים כלשהם להפרת תנאי שימוש אלה.
 16. בעת ביצוע רכישות באתר, הנך מסכים כי תבצע עסקאות חוקיות בתום לב לשימושך האישי, ולא למטרה אחרת, לרבות לצורך מכירה קמעונאית ו/או סיטונאית ו/או לצורך הצגה ללא היתר באתרים אחרים, והנך מתחייב שלא לבצע הזמנות סרק, וכן שלא לנקוט במרמה בעת ביצוע הרכישות באתר.
 17. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה בכל מקרה בו קיימת סיבה המצדיקה פעולה כאמור. במידה ותפר כל חלק של תנאי שימוש אלה, או תפעל בניגוד לתנאי שימוש אלה או תיצור כל סיכון או חשיפה משפטית לנו, נהיה רשאים להפסיק לספק לך את שירותי החברה (או חלק מהם), או לחסום את שימושך באתר. הנך מצהיר כי במקרה כאמור לעיל, תהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מאתנו לעניין זה.

אופן ותנאי המכירה

 1. יוראן מפעילה חנות וירטואלית באתר, ומאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעותה באמצעות האינטרנט. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים באתר, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 2. שימוש ורכישה באמצעות האתר עשויים להיות כרוכים בהרשמה מראש. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, לרבות שמך המלא, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת ועל פי הוראות החוק. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותי המכירה הניתנים באתר. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תקבל מהמערכת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת לצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות, על מנת למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.
 3. לאחר ביצוע פעולת הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. ההזמנה תתקבל רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי האשראי. כרטיס האשראי שלך יחויב בגין עלות המוצר או השירות שרכשת מיד לאחר ביצוע הפעולה ועם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי.
 4. פרטי פעולת הרכישה באתר מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה או של ספק שלה. חיוב כרטיס האשראי יעשה באמצעות מערכת סליקה חיצונית ומאובטחת.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, במקרה בו פרטי הרכישה לא התקבלו במערכת ו/או בגין כל תקלה טכנית או אחרת המונעת ממך לרכוש דרך האתר.
 6. הזנת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 7. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 8. כל רכישה באתר מותנית בביצוע מינימום רכישה בסך 50 ₪.
 9. ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס האשראי ויזה, לאומי קארד, מאסטרכארד, ישראכרט, אמריקן אקספרס ודיינרס וכן באמצעות חשבון PayPal.
 10. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה המוצגת באתר.
 11. מגוון המוצרים, השירותים והמחירים (לרבות בגין משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 12. אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. במקרה ותרכוש מוצר שאזל מהמלאי, תמסור לך החברה הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא תחייב את כרטיס האשראי שמסרת. החברה אינה מתחייבת כי מוצר המופיע באתר נמצא במלאי, ולא יינתן פיצוי במידה ומוצר שנרכש לא סופק עקב חוסר במלאי.

מדיניות ועלויות משלוחים

 1. אנו נספק הזמנות רק בגבולות מדינת ישראל.
 2. המכירה באתר הינה ליחידים בלבד, ולא תותר מכירה סיטונאית.
 3. אפשרויות המשלוח הן:
  1. איסוף ו/או מסירה ביד בתאום מראש עם נציג יוראן. האספקה תיעשה בתוך 20 ימי עסקים ממועד ההזמנה.
  2. משלוח עד הבית באמצעות דואר ישראל– בתשלום בסך 20 ₪, אלא אם צוין במפורש כי המשלוח בחינם. האספקה תיעשה בתוך 20 ימי עסקים ממועד ההזמנה.
 4. בהזמנת משלוח עד הבית, אנו נספק כל מוצר שנרכש לכתובת שהוקלדה בזמן הרכישה. אנו מתחייבים לספק את המוצרים שנרכשו בתנאי שאושר התשלום בכרטיס האשראי כמפורט לעיל ולהלן.
 5. אנו לא נהיה אחראים לכל נזק עקב איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום ביטחוניים, פעולות איבה, טרור וכיוצ"ב.
 6. מועד אספקת המוצרים הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי (ימים א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון).
 7. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה (הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית, או הובלה הדורשת כח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים) ו/או משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל. במקרה של הובלה חריגה כאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעת החברה, או לגבות תשלום נוסף בנוסף לתשלום בגין הובלה רגילה.
 8. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויתווסף לתשלום הכולל של העסקה.
 9. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לבטל או לשנות את התנאים הקשורים לרכישת מוצרים, לרבות המחירים המפורסמים באתר, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.

מדיניות ביטול עסקה / החזרת והחלפת סחורה

 1. הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך תוך 14 יום מקבלת המשלוח ו/או  מיום קבלת הודעת אימות עם  פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). הודעה על ביטול העסקה ניתן למסור לחברה באחת מהדרכים הבאות:
  1. בדוא"ל: younis@youran.co.il. 
  2. בטלפון: 03-6969363.
  3. בדואר רשום לכתובת: ארלוזורוב 194, תל אביב.
  4. באמצעות טופס פניה באתר.
 2. בהודעת הביטול יש לפרט את פרטי העסקה ואת מספר תעודת הזהות של הקונה ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.
 3. באם סופק לך המוצר, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מקבלת המשלוח, ולקבל החזר כספי מלא בגין עלות המוצר. תנאי להשבת מוצר הוא כי לא נפתח, לא נעשה בו שימוש, וכי הוא מצוי באריזתו המקורית, תקין וללא פגע מכל מין שהוא. הביטול יעשה באחת הדרכים הבאות:
  1. באמצעות השבת המוצר לאחד מנציגי יוראן בתאום מראש.
  2. באמצעות השבת המוצר בצירוף הודעה על ביטול העסקה, במשלוח לכתובת: רחוב ארלוזורוב 194, תל אביב. לצורך תיאום המשלוח, יש ליצור קשר בטלפון: 03-6969363.
 4. אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בסעיף 14ג1. (א) לחוק הגנת הצרכן, הנך רשאי לבטל כל עסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המשלוח ו/או  מיום קבלת הודעת אימות עם  פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, באחת מהדרכים המפורטות בסעיפים 44 ו-46 לעיל, וזאת בכפוף להצגת תעודה מתאימה.
 5. במידה ונתקבלה מתנה ברכישת המוצרים, יש להחזיר גם את המוצר שניתן במתנה, על מנת לקבל את ההחזר.
 6. במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, אנו נשיב לך את התמורה ששולמה בגין העסקה ו/או המוצר שהוחזר, בתוך 14 יום ממועד הודעת הביטול ו/או החזרת המוצר, על פי המאוחר. מוצרים אשר נרכשו באתר ויוחזרו, בסכום של 150 ₪ ומעלה, יזוכו באמצעות שיק של החברה אשר ישלח בדואר או בדרך אחרת שתבחר החברה. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחרת לבטל את העסקה מכל סיבה לבד מהסיבות הבאות: פגם במוצר מושא העסקה, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, או במקרה של אספקת מוצר שגוי, או  במידה והחברה הפרה את ההסכם, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול חד פעמיים בשיעור של 5% מגובה הרכישה המוחזרת, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, כקבוע בחוק (להלן: "דמי הביטול"). בקשתך לביטול העסקה תהווה את אישורך לכך שדמי הביטול ישמשו כפיצוי מלא וסופי בגין הביטול.
 7. הנך רשאי להחליף מוצרים אשר נקנו באתר בתאום עם נציגי יוראן, וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח. החלפת המוצרים תעשה כזיכוי בגובה מחיר הרכישה באתר, ולא לפי מחיר המוצר בחנות.
 8. הנך מתבקש לבדוק את המוצר שהוזמן על ידך מיד עם קבלתו. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר מושא העסקה, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, או במקרה של אספקת מוצר שגוי, או  במידה והחברה הפרה את ההסכם, הנך מתבקש להודיע לנו על כך בהקדם האפשרי, ואנו נתאם עמך את החזרת המוצר, ובמידת הצורך נשיב לך את התמורה ששולמה בגין העסקה ו/או המוצר שהוחזר, בתוך 14 יום ממועד החזרת המוצר.
 9. במקרה של מכירות מיוחדות ומבצעים, מדיניות החזרת ו/או החלפת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המכירה המיוחדת או המבצע בהתאם לפרסום הרלוונטי במועד המכירה המיוחדת ו/או המבצע.
 10. במקרה שבוטלה העסקה – עלות המשלוח, ככל שתהא לא תושב, והיא תחול על הרוכש.

ביטול עסקה על ידי יוראן

 1. הזמנתך עלולה שלא להתבצע באחד מהמקרים הבאים:
  1. אם לאחר סיום הקנייה אזל המוצר שבחרת מן המלאי;
  2. במידה ופרטי כרטיס האשראי שלך או פרטיך המלאים לא נקלטו במערכת;
  3. במידה ונפלה טעות בהצעת המוצר באתר ו/או בתיאור ובמפרט שלו;
  4. במקרה בו קיים חשש כי הנך נוהג במרמה ו/או מבצע עסקה שלא לשימושך האישי, לרבות לצורך מכירה קמעונאית ו/או סיטונאית ו/או לצורך הצגה ללא היתר באתרים אחרים.
  5. במקרה של מניעה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחוניים, פעולות איבה, טרור וכיוצ"ב.
 2. בכל אחד ממקרים אלה ייצור עמך קשר שירות הלקוחות של החברה.

תנאים והוראות כלליים  

 1. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאיננו שולטים בו, מתחזקים אותו או תומכים בו. הנך מסכים ומצהיר באופן מפורש, כי אנו לא נהיה אחראים בכל צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. התכתבויות ועסקאות שתבצע עם שירותי צדדים שלישיים המצויים באתר הם בינך ובין צד שלישי כאמור. אנו לא נהיה אחראים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של אתרי צד שלישי אלה או לאמצעי זיהוי המשתמש בהם הם עושים שימוש. 
 2. בשימושך באתר אתה מסכים כי ידוע לך שאנו עשויים להציג באתר פרסומות ומבצעי קידום מכירות, באופן, בצורה, ובמידה בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.
 3. אנו רשאים שלא להודיע באתר על שיתופי פעולה עם גורמים מסחריים אחרים, שירותים בתשלום, תוכן ממומן וכו'.
 4. הנך מצהיר כדלקמן בנוגע לכל דרך יצירת קשר עמנו הנוגעת ליוראן, לרבות אך לא רק, משובים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה: (1) אתה לא תהיה זכאי לסודיות בגין יצירת הקשר ואנו לא נהיה מחוייבים להגן על יצירת קשר כאמור מפני חשיפה לצדדים שלישיים; (2) אנו נהיה חופשיים להעתיק, להשתמש, למסור ולהעביר את יצירת הקשר לאחרים ללא הגבלה; ו-(3) אנו נהיה רשאים לעשות שימוש בכל רעיון, קונספט, ידע, תוכן או טכניקות המצויים ביצירת קשר לכל מטרה, לרבות אך לא רק, לטובת פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים ושירותים העושים שימוש במידע כאמור. האמור לעיל, מוגבל רק בקשר למידע אישי מזהה, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות.
 5. האתר מכיל מידע ותוכן השייך באופן בלעדי לנו, או שניתן ליוראן רישיון לעשות בו שימוש מצד שלישי (להלן: "תוכן יוראן"). תוכן יוראן מוגן על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים וחקיקה אחרת, ויוראן הינה הבעלים ושומרת לעצמה את כל הזכויות והקניין בתוכן יוראן ובשירותים שניתנים באתר. אינך רשאי לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתוכן יוראן, לרבות שינוי, העתקה, שימוש, פרסום, הצגה, שידור, מכירה, ביצוע הנדסה לאחור וכו'.
 6. השם, הלוגו של יוראן והפונט הייחודי שבו נעשה שימוש בסימני החברה ובאתר – מוגנים בזכויות יוצרים, ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב של יוראן. בנוסף, כל הכותרות, גרפיקות שעוצבו במיוחד, אייקונים לכפתורים ומאפיינים שעוצבו באופן מיוחד הינם קניינה הרוחני של יוראן, ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב.
 7. הנך מסכים כי לא תעשה כל מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, העלולים לסכן, או לפגוע בזכויותינו או קנייננו בתוכן יוראן, באתר או בתוכנה, לרבות אך לא רק, רכיביהם והשיטות הכלולות בהם, כל המידע המסופק האתר או כל רכוש, קניין רוחני וזכויות קנייניות הקשורות אליהם (להלן יחד: "זכויות יוראן"). אתה מסכים עוד כי לא תתנגד או תתקוף כל בקשה שלנו ו/או של כל הגופים הקשורים אלינו בקשר לזכויות יוראן, בכל תחום שיפוט או בהתאם לכל חוק ו/או אמנה.
 8. תוכן יוראן עשוי להכיל אי-דיוקים טכניים ו/או טעויות הקלדה ו/או טעויות סופר (להלן: "אי דיוקים"), לרבות אך לא רק, אי-דיוקים הקשורים לתמחור או זמינות לגבי רכישות והזמנות באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, יוראן לא תהא אחראית בגין אי-דיוקם כאמור, טעויות או מחדלים, ולא תישא בכל התחייבות לכבד הזמנות או להתייחס למידע שהושפע מאי-דיוקים כאמור.
 9. יוראן שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, תיקונים, ביטולים ו/או שיפורים לאתר ולתוכן יוראן, למוצרים ולשירותים המתוארים בהם, בכל זמן וללא הודעה מראש, לרבות לאחר אישורה של עסקה כלשהיא.
 10. דפים ו/או חלקים מסוימים באתר עשויים להיות מוגבלים לכניסה ללקוחות יוראן או למורשים אחרים. המידע והתוכן המצוי בדפים ו/או חלקים מוגבלים כאמור הינו חסוי, וייחשב כחלק בלתי נפרד מתוכן יוראן. אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע כניסה, או שימוש בדפים ו/או חלקים מוגבלים אלה במקרים בהם אנו נקבע כי שימוש או גישה כאמור מפריעים לפעילות האתר או גורמים ליתרון מסחרי לצדדים שלישיים הפוגעים ביוראן.
 11. בכוונתנו לשמור על האתר זמין בכל עת. עם זאת, עלולים להיות מקרים בהם האתר יופרע, לרבות אך לא רק, למטרת תחזוקה מתוכננת או שדרוגים, לטובת תיקוני חירום או כתוצאה מכשל בפעילות האינטרנט, תקשורת ו/או הציוד.

פטור מאחריות

 1. האתר, כולל תוכן יוראן, מסופק על בסיס "AS IS". עם שימושך באתר הנך מסכים כי ליוראן ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, מנהליה, הדירקטורים שלה, נושאי משרה בה ו/או גופים הקשורים אליה, לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לכל שימוש מכל סוג שהוא באתר, לרבות לנושאים הבאים: (1) שירות המכירה; (ב) תוכן יוראן; (ג) אבטחת האתר. בנוסף, הנך מסכים לפטור את יוראן ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאופן השימוש באתר, לרבות אי התאמת מערכת ההפעלה לאתר, פעילות תקינה ללא הפרעה, אינטגרציית המערכת או הגנה מפני וירוסים.
 2. מובהר בזאת כי יוראן ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי האתר והשירותים המוצעים בו יפעלו ללא תקלות או הפרעה; שהתקלות שיתגלו בו תתוקנה; או שהאתר והשרתים המכילים את המידע הכלול בו מוגנים מפני רכיבים מזיקים, לרבות אך לא רק, וירוסים.
 3. הנך מצהיר כי שימושך באתר הוא באחריותך הבלעדית. יוראן ו/או מי מטעמה אינם מעניקים כל מצג או הצהרה כי המידע (לרבות הוראות) באתר הינו מדויק, מלא או מועיל, ואינם מתחייבים ששימושך בשירות הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסוים. בעת שימושך באתר הנך מצהיר שכל פעילותך הינה חוקית בתחום השיפוט ו/או במדינה שבהם אתה נמצא.

הגבלת אחריות; ויתור

 1. יוראן ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך בגין כל אובדן, או נזק מכל סוג שהוא (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מסחריים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, ל: (א) האתר והשימוש בו; (ב) תוכן יוראן; (ג) שימושך, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו; (ד) כל פעולה שנעשתה בקשר עם חקירה מטעמנו או מטעם רשויות אכיפת החוק הנוגעת לשימושך או לשימוש צד שלישי אחר בשירות; (ה) כל פעולה שנעשתה בקשר עם זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות; (ו) כל טעות או מחדל בהפעלת האתר; או (ז) כל נזק למחשבו, מכשירו הנייד או ציוד אחר או טכנולוגיה של משתמש באתר, לרבות אך לא רק, נזקי אבטחה או נזקים הנגרמים כתוצאה מווירוסים, באגים, התערבות מכוונת, מרמה, טעות, מחדל, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכת המחשב או ברשת, או כל כשל טכני או אחר, לרבות אך לא רק, נזקים בגין רווחים אבודים או הסכמים שלא נחתמו, הפסד חשבונות, אובדן מוניטין, אובדן מידע, עצירת עבודות, זמן הנהלה או עבודה שהושקע, דיוק התוצאות או כול אי-תפקוד אחר, בין אם היה ניתן לצפותו, לרבות אם יוראן ו/או מי מטעמה היו מודעים או היה עליהם לדעת על האפשרות לנזקים כאמור, בין אם בהסכם, רשלנות, אחריות מוחלטת או בנזיקין (לרבות, אך לא רק, בין אם נגרמה כולה או בחלקה ברשלנות, מעשים מעבר לשליטת הצדדים, כישלון אמצעי תקשורת, גניבה או אובדן).
 2. יוראן ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין אובדן, נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק, מוות או פציעה אישית. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים את ההחרגה או ההגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים ובתחומי שיפוט אלה ההחרגה וההגבלה לא תחול לגביך. בכל מקרה, אחריותם הכוללת של יוראן ו/או מי מטעמה כלפיך לכל נזק, אובדן או כל טענה לא תעלה על סכום של 1 ₪.
 3. הנך מסכים כי במידה ותישא בנזקים, אובדן או פגיעות הנובעות ממעשינו או מחדלינו, הנזקים, בכל מקרה לא תהיה זכאי לבקש צו מניעה המונע את השימוש באתר, בשירותים המוצעים באתר, ברכוש, במוצר או בתוכן אחר השייך או נשלט על ידי יוראן, ולא תהיה לך כל זכות להצטרף או לעכב את הפיתוח, הייצור, ההפצה, הפרסום, ההצגה או השימוש באתר, ברכוש, במוצר, בשירות או בתוכן אחר השייך או נשלט על-ידי יוראן.
 4. בגישה או בעשיית שימוש בשירות אתה מבין, כי הנך מוותר על זכויותיך בקשר לטענות שאינן ידועות לך במועד זה.
 5. יוראן ו/או מי מטעמה אינם אחראים לפעולות, תוכן או מידע של צדדים שלישיים, והנך משחרר את צדדי יוראן מכל טענה לנזקים, ידועים או שאינם ידועים, הנובעים או קשורים לטענה כנגד צדדים שלישיים כאמור.
 6. הפטור, הגבלת האחריות והויתור הכלולים בסעיפים ‏70-‏74 לעיל, לא יחולו בגין נזקים שיגרמו עקב נזקי גוף ו/או נזקי מרמה ו/או מצגי שווא ו/או בגין כל אחריות אחרת, שלא ניתן להגבילן בהתאם להוראות החוק.

שיפוי

 1. הנך, וכל מי הפועל בשמך או מטעמך, מסכים כי (בהתאם לבקשתנו) תשפה את יוראן ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, אחריות, נזקים, אובדן ו/או הוצאות, לרבות אך לא רק, הוצאות שכ"ט עו"ד ועלויות, הנובעות או קשורות בכל דרך עם איזה מהבאים (כולל כתוצאה מפעילויותיך הישירות באתר או אלה המבוצעות מטעמך): (1) גישה או שימוש באתר; (2) הפרה או הפרה לכאורה של תנאי שימוש אלה; (3) הפרת זכויות צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל זכות קניין רוחני, פרסום, סודיות, קניין או פרטיות; (4) הפרת חוקים, תקנות, פקודות, צווים או הוראות של כל הרשויות הממשלתיות או מעין-ממשלתיות, לרבות אך לא רק, רשויות רגולטוריות, אדמיניסטרטיביות או מחוקקות; או (5) כל מצג שווא. אתה תשתף פעולה כפי שתידרש על ידי יוראן ו/או מי מטעמה בהגנה כנגד כל טענה כאמור. יוראן שומרת לעצמה את הזכות לנהל את ההגנה ולשלוט בכל עניין הקשור לשיפוי מטעמך, ואתה לא תתפשר בכל עניין כאמור, אלא בהסכמת יוראן מראש ובכתב.

קדימות מסמכים

 1. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין מדיניות הפרטיות ו/או פרסומים אחרים באתר, ההוראה המיטיבה ביותר עם יוראן היא שתגבר בכל עניין, והנך מוותר בזאת ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מיוראן לעניין זה.

הסכם התיישנות

 1. הנך מסכים כי כל טענה שיש לך הקשורה או נובעת מיחסיך עם יוראן תוגש בתוך שנה אחת מיום היווצרותה. כל טענה שתוגש בכל מועד מאוחר יותר משנה אחת כאמור, תהיה חסרת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם לצורך סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

הדין החל; סמכות שיפוט

 1. על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל סכסוך הנובע מביצוע או פרשנות תנאי שימוש אלה. עם שימושך באתר הנך מצהיר כי לא תתנגד לסמכות השיפוט או למקומה מכוח חוסר סמכות שיפוט אישית, פורום לא נאות או מכל טעם אחר. הנך מסכים עוד כי אמנת האו"ם לגבי מכירת סחורות בינ"ל לא תחול על תנאי שימוש אלה.

הודעות

 1. הודעות מטעם יוראן עשויות להימסר לך בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד שלך.
 2. ניתן לשלוח אלינו הודעות בדואר רשום לכתובת: יוראן סיסטמס בע"מ, רחוב ארלוזורוב 194, תל אביב, או באמצעות טופס פנייה באתר.

הגבלות טריטוריאליות

 1. המידע המסופק באתר אינו מיועד להפצה או לשימוש על-ידי כל אדם או ישות בכל תחום שיפוט או מדינה אשר הפצה או שימוש כאמור מנוגדים להוראות החוק בתחום שיפוט או מדינה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ו/או להגביל את זמינות האתר והשירותים שבו או כל חלק מהם, ולהגביל את כמויות התוכן, התכניות, המוצרים, השירותים או מאפיינים אחרים המסופקים על-ידינו בהתאם למדינה שבה הנך נמצא.